แบบบันทึกมอบหมายงาน


แบบเบิกพัสดุปี 2556


ตัวอย่างหนังสือราชการเอกสารการเขียนเบิกไปราชการตารางเงินเดือนครู55


หนังสือเวียนและระเบียบการคลัง
กฎ ระเบียบ หนังสือสั่งการล่าสุด(กรมบัญชีกลาง)
แบบฟร์อมต่างๆ
แบบเบิกค่าวัสดุโรงเรียน


แบบตรวจสอบพัสดุประจำปี

แบบเบิกค่าสาธารณูปโภค

ระเบียบพัสดุ

การเบิกจ่ายค่าอาหารเรือนนอน

คุณลักษณะของครุภัณฑ์


เอกสารแบบฟร์อมต่างๆ

เอกสารของบประมาณ